Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten en op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Xtra P&O als opdrachtnemer partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Xtra P&O en een opdrachtgever waarop Xtra P&O deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Xtra P&O, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offerte en totstandkoming overeenkomst
De door Xtra P&O gemaakte offertes en opdrachtbevestigingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Xtra P&O is slechts aan de offertes en opdrachtbevestigingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.

Artikel 3. Medewerking door opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever zal Xtra P&O steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle mede werking verlenen.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze aan Xtra P&O verstrekte informatie van derden afkomstig is.

Artikel 4. Uitvoering
Xtra P&O zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Xtra P&O het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Xtra P&O aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Xtra P&O worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Xtra P&O zijn verstrekt, heeft Xtra P&O het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Xtra P&O is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Xtra P&O de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Xtra P&O derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Xtra P&O zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal de opdrachtgever Xtra P&O hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Xtra P&O daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. In afwijking van eerder gemeld in dit artikel zal Xtra P&O geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Xtra P&O zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, testen etc.., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Xtra P&O worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Xtra P&O behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de opdracht schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van Xtra P&O op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - na het sluiten van de opdracht aan Xtra P&O ter kennis gekomen omstandigheden geven Xtra P&O goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Xtra P&O de opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Xtra P&O bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Xtra P&O schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Xtra P&O. Indien een klacht gegrond is, zal Xtra P&O de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Xtra P&O slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de opdracht een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Xtra P&O, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. Bij opdrachten met een gefaseerd programma zullen de verschuldigde kosten na elk geleverd programma onderdeel in rekening worden gebracht. De reiskosten worden berekend op € 0,34 per kilometer.

Artikel 13. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Xtra P&O aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Xtra P&O en de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien van Xtra P&O onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
Indien Xtra P&O aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van Xtra P&O, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Xtra P&O beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven in dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xtra P&O of haar ondergeschikten. Xtra P&O is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Xtra P&O heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)nakoming verhindert, intreedt nadat Xtra P&O haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Xtra P&O opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Xtra P&O niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Xtra P&O bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Xtra P&O is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Xtra P&O het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Xtra P&O en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch. Het KvK nummer van Xtra P&O is 71892575. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.